คู่มือพัฒนาผลผลิตและประสิทธิภาพสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโรงโม่หิน

สถานประกอบการด้านแร่มักจะมีลักษณะพื้นฐานของกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ ที่เป็นดิน หิน และแร่ ทำให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตต้องทำงานทั้งขุดดิน ย่อยหิน แต่งแร่ ซึ่งเป็นงานหนัก เครื่องจักรจึงสึกมักหรอได้ง่าย และมีอายุใช้งานสั้น จำเป็นจะต้องมีการบำรุงรักษามากกว่าโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป การวัดศักยภาพและประสิทธิภาพการผลิตของงานเหมืองแร่และโรงโม่หินจึงมีลักษณะเฉพาะตัว โดยจะต้องมีตัวชี้วัดผลผลิตและประสิทธิภาพ รวมไปถึงรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลการทำงานเฉพาะด้าน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงได้สนับสนุนให้พัฒนาและจัดทำคู่มือเล่มนี้ขึ้นมา ตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาแก่สถานประกอบการด้านแร่ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เพื่อให้สถานประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางสำหรับช่วยพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงประสิทธิภาพของสถานประกอบการด้านแร่

ตัวชี้วัดหลักที่ได้นำเสนอในคู่มือเล่มนี้ ประกอบด้วย การวัดผลผลิต (Production) การประเมินค่าผลิตภาพ (Productivity) หรือสัดส่วนระหว่างผลผลิตต่อปริมาณทรัพยากรและปัจจัยที่ใช้ในการผลิต เช่น ผลผลิตต่อพลังงานที่ใช้ หรือต่อกำลังคน เป็นต้น ส่วนการวัดประสิทธิภาพในการผลิตจะต้องวัดในเชิงเปรียบเทียบ เช่น เวลาทำงานจริงเมื่อเทียบกับเวลาที่วางแผน หรือการใช้ปัจจัยเมื่อเทียบกับค่าที่เป็นเป้าหมาย ซึ่งอาจจะเป็นการเปรียบเทียบกับตนเองในช่วงเวลาที่ผ่านมา หรือหรือเทียบกับผลผลิตและการใช้ปัจจัยของสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน (Benchmarking) คู่มือเล่มนี้จึงได้นำเสนอค่าฐานเปรียบเทียบ รวมทั้งรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลและทำรายงานตัวชี้วัดสำหรับเหมืองแร่และโรงโม่หิน สำหรับใช้เป็นตัวอย่างในการนำไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้งาน ผู้จัดทำคู่มือหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ต่อไป

ดาวน์โหลดคู่มือได้ โดยกดที่ภาพด้านล่าง (46.8 MB)