ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลด้านประสิทธิภาพการผลิตในระดับองค์กรสำหรับสถานประกอบการด้านแร่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและใช้งานเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลและประเมินประสิทธิภาพในสถานประกอบการด้านแร่ที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบฟอร์มดังนี้

  1. แบบฟอร์มสำหรับงานเหมืองแร่
  2. แบบฟอร์มสำหรับงานโรงโม่หิน

การออกแบบและพัฒนารูปแบบการบันทึกข้อมูลนั้นจัดทำขึ้นเพื่อใช้ประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในสถานประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หิน โดยได้จัดทำวิธีการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเป็นตารางคำนวณโดยใช้โปรแกรม Excel ทำให้มีฟอร์มเปล่าสำหรับบันทึกข้อมูล จากนั้นได้ออกแบบพัฒนาเป็น Web Application พร้อมขั้นตอนปฏิบัติงานที่สามารถใช้ประเมินประสิทธิภาพการผลิตของสถานประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หิน

เนื่องจากแบบฟอร์มนี้ เป็นแบบฟอร์มทั่วไป และมีการใช้งานบ่อย โดยเป็นลักษณะของการเก็บข้อมูลหน้าไซต์งาน แบบฟอร์มเหล่านี้จึงได้ถูกเก็บไว้ในรูปแบบของไฟล์ Excel (.xls) โดยได้ใส่ไว้ในฐานข้อมูลในลักษณะของการเข้าถึงไฟล์ในรูปแบบการดาวน์โหลดมาใช้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์นี้

ประเภท ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดไฟล์
เหมืองแร่ แบบฟอร์มสถิติ MN1-00X.xlsx
โรงโม่ แบบฟอร์มโรงโม่หินในภาพรวม AP1-00X.xlsx